domingo, 3 de junho de 2012

aos srs. do vietname que visitam o blog

từ Bồ Đào Nha! tôi không nói được tiếng việt nhưng google không! xin lỗi cho bất kỳ sai lầm và vào blog của tôi!

what i really mean:
hello from portugal! i don't speak vietnamese but google does! sorry for any mistake and welcome to my blog!

Sem comentários:

Enviar um comentário